happy birthday Angela! (take 2)

Sending Birthday Love from Minnesota!